بیش از 120 مکان تبلیغاتی

مکان های تبلیغاتی برای هر قسمتی که مورد نیازتان باشد وجود دارد! قبل از هدر، قبل از محتوای پست ها، بعد از هر پاراگرف، بین لیست پست ها، تبلیغات طویل، تبلیغات مناسب تلفن همراه و غیره... همچنین بیش از 20 موقعیت مکانی برای AMP صفحات تعبیه شده است.

  • بیش از 120 موقعیت مکانی تبایغات (Spot)
  • بیش از 20 مکان تبلیغ در نسخه AMP
  • بیش از 20 موقعیت مکانی هوشمند
  • جایگزینی موقعیت مکانی آگهی ها در صفحات، دسته بندی ها ...
بیش از 120 مکان تبلیغاتی